săn sale shopee, siêu sale đây

Cổ phiếu là gì? Cổ phần là gì?

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Có các loại cổ phiếu nào?

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu:

Cổ phiếu thường. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được:

  • Quyền tự do chuyển nhượng;
  • Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông;
  • Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ.

Cổ phiếu ưu đãi. Các cổ đông năm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như:

  • Lợi tức ổn định;
  • Không có quyền được bầu cử, ứng cử;
  • Được nhận cổ tức đầu tiên. Khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường.
cổ phiếu là gì, cổ phần là gì

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu

Cổ phần là phần vốn điều lệ được chia nhỏ nhất trong công ty cổ phần (điểm a khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp) cổ phần được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu.

Theo các khái niệm trên có thể thấy cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần. Cổ phần là nội dung của cổ phiếu. Đây là hai khái niệm luôn đi kèm với nhau.

Về mệnh giá, cổ phần không có mệnh giá cố định, do là phần chia nhỏ nhất trong công ty cổ phần nên mệnh giá do các cổ đông tự thoả thuận. Mệnh giá của cổ phần tối thiểu là 1 đồng/cổ phần.

Cổ phiếu có mệnh giá tối thiểu là 10.000 VNĐ (K2 Điều 10 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi 2010). Ví dụ, giá trị cổ phần là 1.000 VNĐ/cổ phần thì 1 cổ phiếu của công ty tối thiểu là 10 cổ phần.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *